AUDIT DOPRAVCU

 

kontrola správnosti základných zákonných povinností dopravcu

AKO PREDCHÁDZAŤ POKUTÁM  V CESTNEJ DOPRAVE

Vladimír Šimko

zakladateľ a lektor Akadémie pre dopravcov
Jeden známy hovorí, že lepšie sú ušetrené financie, ako zarobené. Mám pozitívne myslenie, avšak čo keď...sa začnú povinnosti dopravcov viac kontrolovať. Stačí to aj len cez internet...

ZÁKONNÁ DEFINÍCIA

ODBORNÉHO DOZORU

Definícia oprávnení a postupov kontrolných orgánov

(1) Odborným dozorom je kontrola

a) prevádzkovateľov cestnej dopravy, či prevádzkujú cestnú dopravu v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú prevádzkovanie cestnej dopravy,
b) vybavenia a technickej spôsobilosti prevádzkovaných vozidiel a technickej základne dopravcov,
c) vodičov a ostatných členov osádok a bezpečnostných poradcov pri preprave nebezpečných vecí,
d) dopravcov, odosielateľov, príjemcov a iných osôb pri preprave nebezpečných vecí,
e) dodržiavania prevádzkovej povinnosti, prepravnej povinnosti a tarifnej povinnosti dopravcov a
f) dodržiavania podmienok, za ktorých bolo vydaný preukaz vodiča,
g) prevádzkovateľov cestnej dopravy, či zamestnávajú vodičov v súlade s týmto zákonom, osobitnými predpismi a medzinárodnými zmluvami,
h) povereného zariadenia.

ZÁKONNÉ SUMY POKÚT

 

  • Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 15 000 eur tomu, kto...
  • Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur dopravcovi, ktorý...
  • A iné ďalšie definície...

INÉ SPRÁVNE DELIKTY...

  • Dopravný správny orgán pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť protiprávneho konania, najmä na jeho vplyv na pravidelnosť a spoľahlivosť cestnej dopravy, na následky na zdravie, majetok a životné prostredie a na dĺžku trvania protiprávneho stavu.
  • Pokutu možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný dopravný správny orgán dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.
  • Pokuty sú podľa vecnej príslušnosti dopravného správneho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu vyššieho územného celku alebo rozpočtu obce.