ZA ZDRAVŠIE OVZDUŠIE

realizácia cieľov združenia Komplex centrum

informácie v roku 2019 najmä k aktuálnej téme ovzdušia 

a životného prostredia v obci Lehota pod Vtáčnikom a v regiónoch Slovenska. Na základe medializovaných informácií je téma ovzdušia aktuálna vo viacerých regiónoch Slovenska.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

občianske združenie 

informuje o podujatí a aktivite

ZA ZDRAVŠIE OVZDUŠIE

ktoré sa uskutočnilo v stredu 11.09.2019 o 17.00 hod.

v Dome kultúry, Nám. SNP v Lehote pod Vtáčnikom

 

RÁMCOVÝ PROGRAM:

 • Otvorenie
  Ing. Vladimír Šimko, predseda občianskeho združenia Komplex centrum
 • Informácie o aktivitách občianskeho združenia Komplex centrum a o otvorenom liste Komplex centrum
  Ing. Vladimír Šimko, predseda občianskeho združenia Komplex centrum
 • Informácie o aktivitách obce Lehota pod Vtáčnikom
  Ing. Ján Daňo, starosta obce Lehota pod Vtáčnikom
 • Informácie spoločnosti POĽNO VTÁČNIK a. s.
  Ing. Daniel Frauenschuh, predseda predstavenstva, POĽNO VTÁČNIK a. s.
 • Informácie o Petícii k projektovému zámeru Slniečko
  Michal Gašparovič, predseda petičného výboru
 • Diskusia s občanmi k postupom a súvisiacim zákonom Slovenskej republiky
 • Návrh postupov pre Komplex centrum a možné aktivity občanov
 • Možnosti činnosti Sekcie Komplex centrum pre životné prostredie
Pozvaný a ospravedlnený Peter Brtányi,  konateľ, KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

 

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

\"Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.\"

KONANIA KOMPLEX CENTRUM 

budú postupne doplnené

OTVORENÝ LIST A PODNETY

NA ĎALŠIE KONANIE ORGÁNOM VEREJNEJ SPRÁVY

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

K ZNEČISŤOVANIU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

V OBCI LEHOTA POD VTÁČNIKOM

 • 1
  Ing. Peter Antal, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Národná rada Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava
 • 2
  Boris Kollár, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
  Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Národná rada Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1
 • 3
  Ing. Peter Pellegriny, predseda vlády SR, Úrad vlády SR
  Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava
 • 4
  Ing. László Sólymos, minister, Ministerstvo životného prostredia SR
  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • 5
  Ing. Gabriela Matečná, ministerka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
 • 6
  Ing. Denisa Saková, PhD., ministerka, Ministerstvo vnútra SR
  Pribinova 2, 812 72 Bratislava
 • 7
  JUDr. Jaromír Čižnár, generálny prokurátor, Generálna prokuratúra
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1
 • 8
  JUDr. Monika Piknová, krajský prokurátor, Krajská prokuratúra Trenčín
  Legionárska 7158/5, 912 50 Trenčín
 • 9
  plk. JUDr. Ivan Šikula, Okresné riaditeľstvo policajného zboru SR
  M. Mišíka 11, 971 66 Prievidza
 • 10
  JUDr. Róbert Ružička, PhD., generálny riaditeľ, Slovenská inšpekcia životného prostredia
  Grösslingová 5, 811 09 Bratislava
 • 11
  Ing. Jaroslav Baška, predseda, Trenčiansky samosprávny kraj
  K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
 • 12
  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach
  Nemocničná 8, 972 01 Bojnice
 • 13
  Ing. Ján Daňo, starosta obce Lehota pod Vtáčnikom
  Obecný úrad, Nám. SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
 • 14
  Ing. Ľubomír Mendel, zástupca starostu, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • 15
  Ing. Rastislav Bakus, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • 16
  Ing Andrej Barborík, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • 17
  Ľubomír Hamáček, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • 18
  JUDr. Katarína Jánošková, poslankyňa obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • 19
  Martin Levčík, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • 20
  Ing. Darina Šnircová, poslankyňa obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • 21
  Róbert Tonhajzer, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • 22
  Ing. Amália Uhliarová, poslankyňa obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • 23
  Marek Valenteje, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • 24
  Štefan Vida, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • 25
  Ing. Zuzana Hajsterová, hlavná kontrolórka obce Lehota pod Vtáčnikom
 • 26
  Ing. Daniel Frauenschuh, predseda predstavenstva, POĽNO VTÁČNIK a. s.
  Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
 • 27
  Dipl.Ing. Andreas Aichinger , člen dozornej rady, POĽNO VTÁČNIK a.s.
  Finklham 121, Scharten 4612, Rakúska republika
 • 28
  Ing. Michal Maruš , člen dozornej rady, POĽNO VTÁČNIK a.s.
  Rudnianska Lehota 77, 972 26 Nitrianske Rudno
 • 29
  Josef Preining, člen dozornej rady, POĽNO VTÁČNIK a.s.
  Rosegger Strasse 14, Marchtrenk A-4614, Rakúska republika
 • 30
  Mag. Margit Bruck-Friedrich, MA, veľvyslankyňa, Rakúske veľvyslanectvo v Bratislave
  Hodžovo námestie 1/A, 811 06 Bratislava
 • 31
  Greenpeace Slovensko
  Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava 1
 • 32
  Michal Gašparovič, predseda petičného výboru
  Lehota pod Vtáčnikom
 • 33
  Genovéva Šimková, členka petičného výboru
  Lehota pod Vtáčnikom
 • 34
  Peter Barčin, Občianska iniciatíva za referendum o zmene územného plánu obce Lehota pod Vtáčnikom k zámeru Farma Slniečko - Lehota pod Vtáčnikom
  Lehota pod Vtáčnikom
 • 35
  Jaroslav Kolibík, člen Správnej rady Komplex centrum
  Zvolen
 • 36
  Mgr. Ľubica Mečiarová, členka Správnej rady Komplex centrum
  Prievidza

KONANIE OBCE LEHOTA POD VTÁČNIKOM

KAMEŇOLOM - HLUK A PRAŠNÉ OVZDUŠIE

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE VO FORMÁTE .pdf

TOTO JE VRAJ V "PORIADKU" ... ? 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

CIELE PODUJATIA A AKTIVITY

 • Vytvoriť podmienky na osobnú diskusiu k situácii s ovzduším v obci
 • Poskytnúť informácie o možných postupoch podľa platných zákonov
 • Informovať o súvisiacich veciach a vplyvoch komplexne
 • Informovať o možnostiach na systematické občianske aktivity
 • VYTVÁRAŤ PODMIENKY K INFORMÁCIÁM O ÚSTAVE SR, ZÁKONE O OBECNOM ZRIADENÍ A ĎALŠÍCH ZÁKONOCH
 • PORADENSKÁ ČINNOSŤ
 • OBHAJOBA ZÁUJMOV OBČANOV
 • INICIOVAŤ ĎALŠIE STRETNUTIA A ROKOVANIA

Môj názor:

\"Som za vecné komplexné riešenie všetkými právnymi formami.\"

Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum

AKO SA SNAŽIA RIEŠIŤ NADMERNE ZAŤAŽUJÚCI

ZÁPACH V MESTE LEVOČA ?

Podľa mediálnych informácií z RTVS, ako aj podľa telefonického rozhovoru s pracovníkom mestského úradu Levoča, podobný problém s nadmerne obťažujúcim zápachom majú aj v meste Levoča. Druh látky nie je presne známy. Mestské zastupiteľstvo prijalo zmenu všeobecne záväzného nariadenia, ktoré je ako dokument vo formáte .pdf na stiahnutie.

NÁVRHY KOMPLEX CENTRUM PRE ORGÁNY OBCE LEHOTA POD VTÁČNIKOM

Na základe zistených skutočností od občanov obce, diskusie na podujatí a doručených listov od orgánov verejnej správy navrhujeme nasledovné aktivity

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Definície z ÚSTAVY SR

Čl. 44

(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
 
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
 
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
 
(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.
 
(5) Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.
 
(6) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon.
 
Čl. 45
 
Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video