ZA LEPŠIU PITNÚ VODU

realizácia cieľov združenia Komplex centrum

informácie v roku 2019 k aktuálnej téme pitnej vody

pri obci Podhradie v okrese Prievidza pre občanov obce Podhradie

a Lehota pod Vtáčnikom

 

občianske združenie 

podporuje aktivity 

občianskej iniciatívy

ZA ZÁCHRANU PITNEJ VODY

V PODHRADÍ A LEHOTE

 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Obyvatelia obcí Podhradie a Lehota pod Vtáčnikom v okrese Prievidza sa obávajú ohrozenia miestneho zdroja pitnej vody. Spísali i petíciu. V nej žiadajú kompetentné orgány o riešenie jeho väčšej ochrany. Dôvodom vzniku petície bolo, že v blízkosti zdroja pitnej vody mala vzniknúť obaľovačka asfaltových zmesí. Viac k samotnej petícii povedal Lukášovi Števíkovi člen petičného výboru Jozef Šnirc z Podhradia.

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY:

\"Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.\"

CIELE AKTIVÍT

  • Vytvoriť podmienky na osobnú diskusiu k situácii s pitnou vodou pre obce Podhradie a Lehota pod Vtáčnikom
  • Poskytnúť informácie o možných postupoch podľa platných zákonov
  • Informovať o súvisiacich veciach a vplyvoch komplexne
  • Informovať o možnostiach na systematické občianske aktivity
  • VYTVÁRAŤ PODMIENKY K INFORMÁCIÁM O ÚSTAVE SR, ZÁKONE O OBECNOM ZRIADENÍ A ĎALŠÍCH ZÁKONOCH
  • PORADENSKÁ ČINNOSŤ
  • OBHAJOBA ZÁUJMOV OBČANOV
  • INICIOVAŤ ĎALŠIE STRETNUTIA A ROKOVANIA

Môj názor:

\"Som za vecné komplexné riešenie

všetkými právnymi formami.\"

Vladimír Šimko

...aj k vode...

 

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Definície z ÚSTAVY SR

Čl. 44

(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
 
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
 
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
 
(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.
 
(5) Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.
 
(6) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon.
 
Čl. 45
 
Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video