NAŠE CIELE

podľa Stanov Komplex centrum

Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.
  • VYTVÁRAŤ PODMIENKY NA VZDELÁVANIE
  • PORADENSKÁ ČINNOSŤ
  • OBHAJOBA ZÁUJMOV DOPRAVCOV
  • NÁVRHY A AKTIVITY PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

a) podporovať a vytvárať podmienky pre rozvoj miest, obcí a regiónov,

b) vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu programov a projektov zameraných na rozvojové, územnoplánovacie a stavebné aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality života, bývania a životného prostredia,

c) iniciovať, koordinovať a uskutočňovať aktivity na hospodárske a sociálne povznesenie regiónov Slovenska,

d) napomáhať reštrukturalizácii ekonomiky so zámerom podporovať hospodársky rast regiónov Slovenska a vytvárať nové pracovné príležitosti,

e) podporovať tvorbu a realizáciu programov a projektov zameraných na trvale udržateľný všestranný rozvoj regiónov Slovenska, ozdravenie a zvyšovanie kvality bývania, životného a obytného prostredia, rozvoja vidieka a miest,

f) napomáhať zhotovovaniu podnikateľských a investičných zámerov prospešných pre rozvoj regiónov Slovenska,

g) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti regionálneho rozvoja,

h) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti podnikania v cestnej doprave,

i) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti prevencie zdravia ľudí, zdravého životného štýlu, doplnkov výživy a starostlivosti o ľudské telo,

j) vytvárať podmienky pre realizáciu programov pre deti a mládež vrátane voľnočasových a vzdelávacích aktivít.

Budeme zasielať informácie k legislatíve v cestnej nákladnej doprave, cestnej osobnej doprave a taxislužbe. Informácie budú zasielané hromadne. Odpovede na individuálne otázky sa realizujú v rámci ONLINE kurzov.