Občianska iniciatíva

 

OBČANIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA PRÁVNY ŠTÁT

aktivita občanov a občianskych združení

PRIPRAVOVANÉ OBLASTI K AKTIVITÁM

 • Ochrana osobných údajov a GDPR
 • Zdravotníctvo a ochrana zdravia
 • Právny štát Slovenská republika a právny systém je dôležitý s dodržiavaním Ústavy Slovenskej republiky, medzinárodných dohôd a Nariadení Európskeho parlamentu, zákonov prijatých v Národnej rade Slovenskej republiky, vyhlášok so schválenými príslušnými ministrami k upresneniu zákonov a ďalším legislatívnymi predpismi
 • Postavenie a úloha občianskych združení a občianskych aktivít je potrebná aj v dnešnej dobe v čase mimoriadnej ekonomickej a zdravotnej situácie v Slovenskej republike, ako aj vo svete.
 • Vzhľadom k súčasnej právnej situácii v Slovenskej republike považujeme okresné prokuratúry v Slovenskej republike za kompetentné orgány v systéme deľby moci orgánov ústavných orgánov a verejnej správy, ktoré by mohli prispieť k lepšiemu a stabilnejšiemu právnemu prostrediu a aplikácie zákonov podľa zákona o prokuratúre s uplatňovaním zákonných kompetencií.
 • KONANIE S VYUŽITÍM OBČIANSKYCH PRÁV PODĽA PLATNEJ LEGISLATÍVY
 • OBHAJOBA ZÁUJMOV OBČANOV
 • VYTVÁRAŤ PODMIENKY NA INFORMÁCIE A VZDELÁVANIE OBČANOV
 • NÁVRHY A AKTIVITY K LEGISLATÍVE

PREČO NA ZAČIATOK PODNETY

NA OKRESNÉ PROKURATÚRY ?

Podľa zákona o prokuratúre č. 153/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

§ 22  Právne prostriedky dozoru
(1)  Právnymi prostriedkami, ktorými prokurátor vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov orgánmi verejnej správy, sú
a) protest prokurátora,
b) upozornenie prokurátora,
c) správna žaloba a žaloba na správny súd podľa osobitného predpisu,9e)
d) vstup do konania pred správnym súdom podľa osobitného predpisu.9f)

 

PRÍSLUŠNÁ JE NA VYBAVENIE PODNETU OKRESNÁ PROKURATÚRA PODĽA SÍDLA SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY. 

 

POSUDZUJE SA AJ TO, KTORÝ ORGÁN VYDAL ALEBO KONAL V ÚKONE VEREJNEJ SPRÁVY.

 

Možný je opakovaný podnet vo veci na príslušnú krajskú prokuratúru a druhý opakovaný podnet na Generálnu prokuratúru SR. 

 

PRINCÍP JE ZDOLA NAHOR, NIE ZHORA NADOL.

UPOZORNENIE PROKURÁTORA....   Okrem iného... AJ K PRIESTUPKOM...

Domáhame sa upozornenia k definícii služobnej prísahy podľa zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

§ 17 Služobná prísaha

(1) Občan pri vzniku služobného pomeru policajta skladá služobnú prísahu, ktorá znie:

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný. Svoje sily a schopnosti vynaložím na to, aby som chránil práva občanov, ich bezpečnosť a verejný poriadok, a to aj s nasadením vlastného života. Budem sa riadiť ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tak prisahám!“.

PRIEBEŽNÝ STAV PODANÍ:

K 12.11.2020 spolu 7 podnetov na okresné prokuratúry...

1 podnet má spolu 6 strán právnych definícií a ďalšieho textu.

DORUČENÉ ODPOVEDE

 • Okresná prokuratúra Trenčín
  Postúpila podanie na Krajskú prokuratúru Trenčín z dôvodu, že podanie bolo smerované na viaceré subjekty v Trenčianskom samosprávnom kraji
 • Okresná prokuratúra Trnava
  Postúpila podanie na Krajskú prokuratúru Trnava z dôvodu, že podanie bolo smerované na viaceré subjekty v Trnavskom samosprávnom kraji
 • Okresná prokuratúra Nitra
  Postúpila podanie na Krajskú prokuratúru Nitra z dôvodu, že podanie bolo smerované na viaceré subjekty v Nitrianskom samosprávnom kraji
 • Krajské prokuratúry...
 • Generálna prokuratúra SR...

NA VEDOMIE:

 • ČESMAD Slovakia, Bratislava
 • Únia súkromných autobusových dopravcov
 • Advokátska kancelária, Košice
 • RNDr. Ján Baránek, Polis Slovakia, s.r.o. Bratislava
 • INFO VOJNA o.z., Banská Belá

Generálny prokurátor Slovenskej republiky Maroš Žilinka podal Ústavnému súdu Slovenskej republiky návrh na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade § 58 ods. 5, § 59b a § 63l zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a dopĺňaní niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. ... viac - vrátane úplného znenia návrhu

18.03.2021

Zakladajúci členovia občianskej iniciatívy:

Ing. Vladimír Šimko, predseda občianskeho združenia Komplex centrum, so súhlasom a podporou členov občianskeho združenia. Písomná komunikácia s ústavnými orgánmi, orgánmi miestnej štátnej správy, samosprávy, okresnými prokuratúrami, Generálnou prokuratúrou SR od roku 2015.

Michal Gašparovič, občiansky aktivista, občan Lehoty pod Vtáčnikom, spoluorganizátor petícií a iných aktivít. Pôsobil na ústrednom orgáne štátnej správy, má skúsenosti s tvorbou zákonov a aplikáciou legislatívy. Vykonával aj funciu zástupcu starostu obce Lehota pod Vtáčnikom.

Zašleme vám možné postupy podľa právnych predpisov v Slovenskej republike. Ďalej zašleme informácie k legislatíve k postupu občanov v konaní s orgánmi verejnej správy. Zásady spracúvania osobných údajov