Obec Lehota pod Vtáčnikom

realizácia cieľov združenia Komplex centrum v obci

úvodná stránka a informácie najmä k aktuálnej téme ovzdušia

a životného prostredia v obci Lehota pod Vtáčnikom

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

občianske združenie 

informuje o konanom podujatí

ZA ZDRAVŠIE OVZDUŠIE

 

STREDA 11.09. 2019 o 17.00 hod.

v Dome kultúry, Nám. SNP 

v Lehote pod Vtáčnikom

 

RÁMCOVÝ PROGRAM:

 • Otvorenie
  Ing. Vladimír Šimko, predseda občianskeho združenia Komplex centrum
 • Informácie o aktivitách občianskeho združenia Komplex centrum a o otvorenom liste Komplex centrum
  Ing. Vladimír Šimko, predseda občianskeho združenia Komplex centrum
 • Informácie o aktivitách obce Lehota pod Vtáčnikom
  Ing. Ján Daňo, starosta obce Lehota pod Vtáčnikom
 • Informácie spoločnosti POĽNO VTÁČNIK a. s.
  Ing. Daniel Frauenschuh, predseda predstavenstva, POĽNO VTÁČNIK a. s.
 • Informácie o Petícii k projektovému zámeru Slniečko
  Michal Gašparovič, predseda petičného výboru
 • Diskusia s občanmi k postupom a súvisiacim zákonom Slovenskej republiky
 • Návrh postupov pre Komplex centrum a možné aktivity občanov
 • VYTVÁRAŤ PODMIENKY K INFORMÁCIÁM O ÚSTAVE SR, ZÁKONE O OBECNOM ZRIADENÍ A ĎALŠÍCH ZÁKONOCH
 • PORADENSKÁ ČINNOSŤ
 • OBHAJOBA ZÁUJMOV OBČANOV OBCE
 • NÁVRHY A AKTIVITY PRE ROZVOJ OBCE
 • INFORMÁCIE A VZDELÁVANIE V OBLASTI INTERNETOVÝCH APLIKÁCIÍ
 • INÉ PODĽA ZÁUJMU A MOŽNOSTÍ...

a) podporovať a vytvárať podmienky pre rozvoj obce,

b) vytvárať podmienky pre tvorbu a implementáciu programov a projektov zameraných na rozvojové, územnoplánovacie a stavebné aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality života, bývania a životného prostredia,

c) iniciovať, koordinovať a uskutočňovať aktivity na hospodárske a sociálne povznesenie obce,

d) napomáhať reštrukturalizácii ekonomiky so zámerom podporovať hospodársky rast obce a vytvárať nové pracovné príležitosti,

e) podporovať tvorbu a realizáciu programov a projektov zameraných na trvale udržateľný všestranný rozvoj obce Lehota pod Vtáčnikom, ozdravenie a zvyšovanie kvality bývania, životného a obytného prostredia, rozvoja vidieka,

f) napomáhať zhotovovaniu podnikateľských a investičných zámerov prospešných pre rozvoj obce a regiónu Horná Nitra,

g) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti regionálneho rozvoja,

h) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti podnikania v cestnej doprave,

i) vytvárať podmienky pre podporu a rozvoj konzultačnej a poradenskej činnosti v oblasti prevencie zdravia ľudí, zdravého životného štýlu, 

j) vytvárať podmienky pre realizáciu programov pre deti a mládež vrátane voľnočasových a vzdelávacích aktivít.

PODPORUJEME A NAVRHUJEME AKTIVITY

K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Životné prostredie v obci Lehota pod Vtáčnikom je veľmi aktuálnou témou. 

 • Verejné zhromaždenie občanov k súčasnému stavu životného prostredia a k projektovému zámeru Slniečko zrealizované 11.09.2019
 • Stretnutie so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR
 • Aplikáciu zákona o obecnom zriadení § 4 Samospráva obce odst. (3) Obec pri výkone samosprávy obce, písmeno h) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie
 • Vytvorenie sekcie životného prostredia Komplex centrum a prijatie členov, ktorí majú záujem o životné prostredie v obci a aktivity

Môj názor:

\"Som za vecné komplexné riešenie všetkými právnymi formami.\"

Vladimír Šimko

predseda Komplex centrum

ŽIADAME DOPORUČENÝM LISTOM

 

Kontrolu znečisťovania životného prostredia a výkon inšpekcie v obci

zo dňa 04.03.2019
 • Ing. László Sólymos, minister, Ministerstvo životného prostredia SR
  Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • JUDr. Róbert Ružička, PhD., generálny riaditeľ Slovenská inšpekcia životného prostredia
  Grösslingová 5, 811 09 Bratislava

NA VEDOMIE:

 • Ing. Béla Bugár, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a predseda MOST-HÍD
  MOST-HÍD, Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava
 • Ing. Peter Antal, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Predseda výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
  Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava
 • Ing. Peter Pellegriny, predseda vlády SR
  Úrad Vlády SR, Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava
 • Ing. Gabriela Matečná, ministerka, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
  Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
 • Ing. Silvia Nemcová, prednostka Okresného úradu Prievidza
  Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza
 • Ing. Ján Daňo, starosta obce Lehota pod Vtáčnikom
  Obecný úrad, Nám. SNP 33/1, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
 • Ing. Ľubomír Mendel, zástupca starostu, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • Ing. Rastislav Bakus, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • Ing Andrej Barborík, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • Ľubomír Hamáček, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • JUDr. Katarína Jánošková, poslankyňa obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • Martin Levčík, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • Ing. Darina Šnircová, poslankyňa obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • Róbert Tonhajzer, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • Ing. Amália Uhliarová, poslankyňa obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • Marek Valenteje, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • Štefan Vida, poslanec obecného zastupiteľstva Lehota pod Vtáčnikom
 • Jozef Mendel, prednosta obecného úradu v Lehote pod Vtáčnikom
 • Ing. Zuzana Hajsterová, hlavná kontrolórka obce Lehota pod Vtáčnikom
 • Ing. Daniel Frauenschuh, predseda predstavenstva, POĽNO VTÁČNIK a. s.
  Hájska 927/20, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom
 • Peter Barčin, Občianska iniciatíva za referendum o zmene územného plánu obce Lehota pod Vtáčnikom k zámeru Farma Slniečko - Lehota pod Vtáčnikom
  Lehota pod Vtáčnikom
 • Michal Gašparovič, predseda petičného výboru
  Lehota pod Vtáčnikom
 • Genovéva Šimková, členka petičného výboru
  Lehota pod Vtáčnikom
 • Jaroslav Kolibík, člen Správnej rady Komplex centrum
  Zvolen
 • Mgr. Ľubica Mečiarová, členka Správnej rady Komplex centrum
  Prievidza

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

PRÁVO NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

Definície z ÚSTAVY SR

Čl. 44

(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.
 
(2) Každý je povinný chrániť a zveľaďovať životné prostredie a kultúrne dedičstvo.
 
(3) Nikto nesmie nad mieru ustanovenú zákonom ohrozovať ani poškodzovať životné prostredie, prírodné zdroje a kultúrne pamiatky.
 
(4) Štát dbá o šetrné využívanie prírodných zdrojov, o ochranu poľnohospodárskej pôdy a lesnej pôdy, o ekologickú rovnováhu a o účinnú starostlivosť o životné prostredie a zabezpečuje ochranu určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov.
 
(5) Poľnohospodárska pôda a lesná pôda ako neobnoviteľné prírodné zdroje požívajú osobitnú ochranu zo strany štátu a spoločnosti.
 
(6) Podrobnosti o právach a povinnostiach podľa odsekov 1 až 5 ustanoví zákon.
 
Čl. 45
 
Každý má právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.

TURISTICKÁ OBLASŤ SEKANINY

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video