PREPRAVNÝ PORIADOK DOPRAVCU

podľa zákona o cestnej doprave č. 56/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov

Podľa § 7 Všeobecné povinnosti dopravcu
Dopravca je povinný
odst. (a) prevádzkovať cestnú dopravu podľa prepravného poriadku

Podľa § 4 Prepravný poriadok:

Prepravný poriadok obsahuje  prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy, najmä

  1. druh prevádzkovanej cestnej dopravy a rozsah poskytovaných dopravných služieb,
  2. spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb alebo zmluvy o preprave tovaru,
  3. práva a povinnosti dopravcu, najmä rozsah zodpovednosti za spôsobenú škodu na zdraví cestujúcich a zvierat a na tovare, batožine alebo iných veciach a rozsah z toho vyplývajúcich nárokov cestujúcich, odosielateľov a príjemcov vecí na náhradu škody alebo na zľavu z ceny prepravy.

 

PLATIŤ POKUTY ALEBO POKUTÁM PREDCHÁDZAŤ ?

Podľa § 48 Iné správne delikty
odst. (3) Dopravný správny orgán uloží pokutu od 100 eur do 5 000 eur dopravcovi, ktorý
(a) nezverejnil ustanoveným spôsobom prepravný poriadok alebo v pravidelnej doprave cestovný poriadok